Seuran säännöt

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Arctic Cheer All-Star ja sen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä lyhennystä ACA.

2§ TOIMINNAN TARKOITUS

ACA:n tarkoitus on edistää ja kehittää cheerleadingurheilutoimintaa kilpa- ja harrastetasolla ja kannustaa jäseniään urheilulliseen elämäntapaan.

ACA voi tarkoitusta toteuttaakseen

- Järjestää cheerleadingtoimintaan liittyviä harjoitus- ja leirimahdollisuuksia

- Järjestää cheerleadingtoimintaan liittyviä näytöksiä, kilpailuja sekä huvi- ja tiedotustilaisuuksia

- Järjestää cheerleadingtoimintaan liittyviä koulutustilaisuuksia

- Järjestää kunto- ja virkistystoimintaa

- Harjoittaa ravintola- ja kahvilaliikettä yhdessä toimipaikassa ja

- Hankkia tarvittavia välineitä ja tuotteita ja välittää niitä jäsenilleen ja muille järjestöille voittoa tavoittelematta.

3§ TOIMINNAN TUKEMINEN

Toimintansa tukemiseksi ACA voi hankkia sponsoreita, omistaa, hallita ja vuokrata kiinteää ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia sekä välittää että valmistaa jäsenilleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä tuotteita, välineitä, asuja ja tarvikkeita.

4§ JÄSENYYS

ACA noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5§ JÄSENET

ACA:n jäseneksi voi liittyä kuka tahansa luonnollinen henkilö, joka hyväksyy ACA:n tarkoituksen ja haluaa harrastaa cheerleadingtoimintaa.

Jäseneksi liitytään rekisteröitymällä ACA:n jäsenrekisteriin 14 vuorokauden kuluessa aloittamisesta.

Jäseneksi liittyvän tulee hyväksyä ACA:n säännöt ja hän sitoutuu hoitamaan jäsenen velvollisuudet seuralle.

ACA:lla on neljä eri jäsentasoa, jotka mainitaan alla:

 • Harrastava jäsen, joka maksaa jäsen- ja harjoitusmaksut. Äänioikeuden saa sinä vuonna, kun harrastaja täyttää 16 vuotta. Harrastavan jäsenen huoltaja ei voi käyttää harrastajan äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
 • Kannattajajäsen, joka maksaa syyskokouksessa määritellyn suuruisen kannattajamaksun. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä luonnolliset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta.
 • Yleisjäsen, joka maksaa syyskokouksessa määritellyn suuruisen jäsenmaksun kerran vuodessa. Yleisjäsen on äänioikeutettu ja saa äänioikeuden sinä vuonna, kun täyttää 16 vuotta.
 • Kunniajäsen, jonka ACA:n kokous voi hallituksen esityksestä nimittää. Kunniajäseniksi voidaan nimittää henkilöitä, jotka ovat toiminnallaan merkittävästi edistäneet seuran toimintaa. Kunniajäsenillä on puhe- mutta ei äänioikeutta.

Jäsenen velvollisuudet ovat:

- Hoitaa ajallaan ACA:n määräämät maksut ja lajiliiton lisenssin

- Sitoutuu käyttäytymään harjoitus-, edustus- ja kilpailutilanteissa ACA:n ja lajin edun mukaisesti

- Edistää lajin tunnettavuutta kotipaikkakunnalla mm. osallistumalla asianmukaisiin tapahtumiin, varainkeruisiin, talkoisiin, näytöksiin ja esityksiin mahdollisuuksien mukaan

- Sitoutuu seuraamaan hallituksen ja valmentajien antamia määräyksiä

 

ACA päättää kerran vuodessa syyskokouksessaan seuran jäsen-, kannatus- sekä harjoitusmaksut. Jäsen on velvollinen maksamaan jäsen- ja harjoitusmaksuja jäsenyyden päättymiseen saakka.

6§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN JA KURINPITOTOIMET

 

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. 

Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on ACA:iin liittymällä sitoutunut. Hallitus voi erottaa jäsenen myös, jos jäsen on menettelyllään vahingoittanut seuraa tai sen toimintaa, tai hän ei enää täytä laissa tai seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Ero astuu voimaan heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen maksamaan seuralle jäsenmaksut ja muut maksut sekä hoitamaan sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia maksamiaan maksuja takaisin.

Mikäli ACA:n jäsen laiminlyö velvollisuutensa maksaa jäsenyyteen liittyviä maksuja, seuraa siitä ensin suullinen huomautus. Suullinen huomautus tulee viikon kuluttua maksun eräpäivästä. Mikäli jäsen on sillä hetkellä maksukyvytön, tekee hän rahastonhoitajan kanssa maksusuunnitelman.

Tulevalla harrastajajäsenellä on oikeus harjoitella 14 vuorokauden ajan maksutta, jonka jälkeen hän joko maksaa ACA:n määrittämät maksut ja liittyy ACA:n jäseneksi tai lopettaa harjoituksissa käynnin.

Jos entinen jäsen, jolla on maksamatta maksuja, haluaa liittyä ACA:n jäseneksi uudelleen, on hän harjoituskiellossa, ennen kuin maksaa erääntyneet maksut.

ACA:n jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidoping toimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä.

Jäsentä, joka tuottaa huomattavasti haittaa ACA:lle tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita, voi ACA:n hallitus rankaista. Asianomaiselle on annettava tilaisuus tilanteen korjaamiseen ja selityksen antamiseen kuukauden kuluessa.

Rankaisu voidaan toteuttaa:

 • Kirjallisella tai julkisella muistutuksella tai varoituksella
 • Harjoituksista sulkemalla
 • Kiellolla edustaa ACA:ia määräajaksi tai kokonaan
 • ACA:sta erottamisella määräajaksi tai kokonaan

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena liiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:

 • Urheilulle vieraiden aineiden käyttö
 • Huumeiden ja dopingaineiden käyttö ja käytön edistäminen
 • Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena ja yleensä päihteiden väärinkäyttö
 • Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
 • Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteissa
 • Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu ja käyttäytyminen, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu
 • Toistuva ja räikeä peli- tai kilpailusääntöjen rikkominen
 • Jatkuva oman joukkueen tai ryhmän joukkuehengen rikkominen
 • Urheiluhuijaus
 • Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
 • Tuloksista etukäteen sopiminen
 • Vedonlyönti
 • Vedonlyönti omasta kilpailusta
 • Lahjonta
 • Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi
 • Sukupuolinen häirintä

7§ HALLITUS

ACA:n asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja vähintään neljä (4), enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta ja hallituksen toimintakausi alkaa syyskokouksesta. Puolet hallituksesta ja sen varajäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen erovuoron ratkaisee arpa, sen jälkeen vuoron mukaan. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

 • Kutsua kokoukset koolle sekä valmistella ja panna ACA:n kokousten päätökset täytäntöön
 • Edustaa ACA:ia
 • Johtaa ja kehittää ACA:n toimintaa
 • Vastata seuran omaisuudesta ja taloudesta
 • Hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
 • Nimetä tarvittaessa seuran jaostot, valiokunnat ja työryhmät
 • Tehdä seuran toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 • Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
 • Hankkia ja kouluttaa ohjaajia ja muita seuratoimijoita
 • Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 • Päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 • Laatia toiminnasta vuosittain vuositilastot ja lähettää ne liiton sääntöjen mukaisesti liittoon
 • Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt
 • Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitys muista kunnia- ja ansiomerkeistä
 • Suorittaa muut yhdistyslain ja sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet

8§ KOKOUKSET

ACA pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous syys-marraskuussa. Hallitus kutsuu seuran kokouksen koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä seuran internet-sivuilla. Kokouskutsussa on huomioitavaa yhdistyslain 24§:n määräykset.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun ACA:n kokous niin päättää 

tai

kun ACA:n hallitus katsoo siihen olevan aihetta

tai

kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) ACA:n äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on kutsuttava koolle viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua vaatimuksen esittämisestä samalla tavalla ja samassa ajassa kuin kevät- tai syyskokous.

ACA:n jäsen voi edustautua kokouksessa myös valtakirjalla.

ACA:n kunniapuheenjohtajilla, kunniajäsenillä ja kannattajajäsenillä on kokouksissa vain puheoikeus.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Avataan kokous ja valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
 • Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan antama lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 • Päätetään hallituksen edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
 • Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
 • Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallituksen syyskokouksen käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava
 • Päätetään kokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Avataan kokous ja valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
 • Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Vahvistetaan tulevan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kaudelle
 • Valitaan hallitus seuraavalle kaudelle
 • Valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja
 • Vahvistetaan tulevan kauden jäsen-, harjoitus- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
 • Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
 • Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallitukselle kevätkokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava
 • Päätetään kokous

9§ TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle/-jille viimeistään 21 vuorokautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan/-jien tulee antaa kirjallinen toiminnantarkastuslausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Seuran toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi. Syyskokous valitsee seuralle yhden (1) tai kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja yhden (1) varatoiminnantarkastajan.

 10§ SEURAN NIMENKIRJOITTAMINEN

Seuran nimenkirjoittamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla yksin (1) tai varapuheenjohtajalla, sihteerillä tai rahastonhoitajalla kaksi (2) yhdessä.

11§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA ACA:N PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai ACA:n purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja ACA:n purkamisesta.

ACA:n purkautuessa käytetään varat ACA:n tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. ACA:n tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.